Senior Operations Technician – Shell – Assen

 • Assen

Shell

, Netherlands

Job Family Group:

Production Engineering Upstream

Worker Type:

Regular

Posting Start Date:

July 11, 2024

Business unit:

Integrated Gas and Upstream

Experience Level:

Early Careers

Job Description:

NAM is een bedrijf wat al decennia energie levert aan Nederlandse huishoudens, bedrijven en infrastructuur. Deze baan als operator bevindt zich Offshore waar een groot aantal gasvelden al sinds de jaren 80 wordt ontgonnen. Er zijn 4 productiesystemen met 6 bemande en 17 onbemande platforms. Er werken meer dan 100 mensen.

Je komt in een team met ervaren operators en onderhoudsmonteurs op één van de bemande lokaties. We zijn direct, eerlijk en open naar elkaar zodat we goed weten wat we aan elkaar hebben. Veilig en stabiel opereren en werk uitvoeren staat hoog in ons vaandel en we verwachten dat ook van jou.

Wat is de rol?

De (Senior) Operations Technician is een cruciale rol voor het veilig en stabiel opereren van onze plants om huishoudens in Nederland van energie te voorzien. De belangrijkste aandachtsgebieden voor de functie van (Senior) Operations Technician zijn daarom Proces- en Persoonlijke Veiligheid, stabiele productie en het goed kunnen omgaan met collega’s en vendoren.

Een rol als (S)OT in de NAM vraagt je om autonoom te kunnen opereren, met een relatief hoge mate van vrijheid maar natuurlijk wel volgens werkinstructies en afgesproken manieren van werken. Je hebt kans in deze baan je allround te ontwikkelen.

Dat betekent het ontwerpen en uitvoeren van veiligstellingen, vergunningen vrijgeven, opereren van plants en van putten, grote onderhoudsstop begeleiden, etc. Hiervoor is training beschikbaar, maar we verwachten een redelijk niveau en can-do mentaliteit als je begint.

Typische verantwoordelijkheden van de (Senior) Operations Technician:

 • Te allen tijde handelen in overeenstemming met het veiligheidprotocollen, volgens onze werkinstructies en met een gezonde kijken op hoog kwaliteit werk
 • Veilige werking van fabrieksprocessen en -apparatuur om veiligheids-, milieu-, productie- en kostendoelstellingen te bereiken
 • Opstarten & afsluiten van putten en faciliteiten
 • Bewaken, controleren en registreren van productiesnelheden en prestaties
 • Voorbereiden en herstellen van locatie en apparatuur voor onderhouds-, inspectie- en/of interventietaken
 • Kijkt vooruit naar potentiële kansen/risico’s/bedreigingen om een vlekkeloze werking te garanderen
 • Ondersteunt de geplande en ongeplande eerstelijns onderhoudsactiviteiten door een veilige werkplek te bieden voor alle activiteiten die op de plants moeten worden uitgevoerd
 • Werkt op een productielocatie onder begeleiding en supervisie van de Productie supervisor, maar is/wordt ook in staat om autonoom te werken
 • Het zelf kunnen uitvoeren van onderhoud is een pré
 • We streven naar een hoge autonomie in de frontlinie met een sterke link naar ondersteunend kantoorpersoneel. Je zult betrokken worden bij modificaties en de praktische haalbaarheid van uitvoering
 • Nauwe samenwerking met onderhoudstechnici

Wat vragen we van jou?

Vaardigheden en vereisten

 • Wij zijn op zoek naar een ervaren operationele professional of vergelijkbaar:
 • Wij zoeken mensen met verantwoordelijkheidsgevoel en teamspirit die oplossingsgericht denken
 • Jarenlange ervaring en/of in het bezit van een Proces Operator C of Allround Operationeel Technicus niveau 4 of in het bezit van een vergelijkbaar diploma VAPRO C theorie en praktijk
 • Voldoende competency op het gebied van elektriciteit en/of instrumentatie, zodat je snel inzetbaar bent als werk verantwoordelijke in ons team
 • Eerdere ervaring op het gebied van Process operator (controlekamer of/en veld) is vereist. Wij zijn op zoek naar een ervaren collega
 • Ervaring met operationele risico-evaluatie en -controle voor en tijdens de uitvoering van activiteiten
 • Kandidaat moet vloeiend Nederlands spreken (spreken en schrijven)
 • Het is belangrijk dat je beschikt over een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel voor persoonlijke veiligheid en procesveiligheid met aandacht voor de positie van het bedrijf in de samenleving
 • Na een inwerkperiode en trainingstraject word je verantwoordelijk voor de normaal voorkomende operationele en relevante niet-operationele werkzaamheden op een aantal onderdelen van een fabriek onder uiteenlopende operationele omstandigheden (normaal bedrijf, starten/stoppen)
 • Je beoordeelt afwijkingen in de werking van proces en apparatuur en draagt zorg voor het monitoren en bewaken van de condities hiervan. Onderkent in zo vroeg mogelijk stadium mogelijke problemen ten aanzien van veiligheid, milieu, kwaliteit en neemt hierna dienovereenkomstig acties. Je interpreteert analyseresultaten en stelt op grond hiervan zonodig fabriekscondities bij

Als je jezelf niet volledig weerspiegeld ziet in elke functie-eis die in de bovenstaande vacature wordt vermeld, raden we je toch aan om contact op te nemen en te solliciteren. Uit onderzoek is gebleken dat niet iedereen solliciteert als ze zich niet 100% gekwalificeerd voelen. We zetten ons in voor het creëren van een rechtvaardiger, inclusiever en diverser bedrijf en we moedigen sollicitanten van alle geslachten, leeftijden, etniciteiten, culturen, capaciteiten, seksuele geaardheid en levenservaringen ten zeerste aan om te solliciteren.

Beschrijving van het bedrijf

Een innovatieve werkplek

Er is nog nooit zo’n spannende tijd geweest om bij Shell te werken. Doe met ons mee en je voegt je talent en verbeeldingskracht toe aan een bedrijf met de ambitie om de toekomst vorm te geven – of het nu gaat om investeringen in olie, gas en hernieuwbare energie om aan de vraag te voldoen, het verkennen van nieuwe manieren om energie op te slaan of het ontwikkelen van technologie die de wereld helpt om energie efficiënter te gebruiken, iedereen bij Shell draagt zijn steentje bij.

Een inclusieve plek om te werken

Om vooruitgang te boeken, moeten we de slimste geesten aantrekken en ontwikkelen en ervoor zorgen dat elke stem wordt gehoord. Hier zijn slechts enkele van de manieren waarop we een inclusieve omgeving koesteren – een waar je jouwideeën kunt uiten, je vaardigheden kunt uitbreiden en je potentieel kunt bereiken.

 • We creëren een ruimte waar mensen met een handicap kunnen uitblinken door middel van een transparant wervingsproces, aanpassingen op de werkplek en voortdurende ondersteuning in hun rollen. Voel je vrij om ons te laten weten wat je omstandigheden zijn wanneer je solliciteert, en we zullen het vanaf daar meenemen
 • We dichten de genderkloof – of dat nu is door actie te ondernemen op het gebied van gelijke beloning of door meer vrouwen in staat te stellen hogere functies in engineering en technologie te bereiken
 • We streven ernaar om een pionier te zijn van een inclusieve en diverse werkplek, waarbij we gelijkheid voor werknemers bevorderen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit
 • Wij beschouwen onszelf als een flexibele werkgever en willen jou ondersteunen bij het vinden van de juiste balans. We raden je aan om dit met ons te bespreken in je sollicitatie

Een lonende plek om te werken

Combineer onze creatieve, collaboratieve omgeving en wereldwijde activiteiten met een indrukwekkende reeks voordelen en lid worden van Shell wordt een geïnspireerde carrièrekeuze. We zijn grote voorstanders van loopbaanontwikkeling. We raden je aan om nieuwe rollen uit te proberen en nieuwe instellingen te ervaren. Door mensen te pushen om hun potentieel te bereiken, helpen we hen vaak vaardigheden te vinden waarvan ze nooit wisten dat ze ze hadden, of carrièrestappen te maken die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.

NAM is a company that has been supplying energy to Dutch households, businesses and infrastructure for decades. This job as an operator is located offshore where a large number of gas fields have been mined since the 80s. There are 4 production systems with 6 manned and 17 unmanned platforms. It employs more than 100 people.

You will be part of a team with experienced operators and maintenance technicians at one of the manned locations. We are direct, honest and open with each other so that we know what we can expect from each other. Safely and stably operating and carrying out work is of paramount importance to us and we expect the same from you.

What is the role?

The (Senior) Operations Technician is a crucial role for the safe and stable operation of our plants to supply energy to households in the Netherlands. The most important areas of attention for the position of (Senior) Operations Technician are therefore Process and Personal Safety, stable production and being able to deal well with colleagues and vendors.

A role as a (S)OT in the NAM requires you to be able to operate autonomously, with a relatively high degree of freedom, but of course according to work instructions and agreed ways of working. You have the opportunity to develop your all-round skills in this job.

This means designing and implementing safeguards, releasing permits, operating plants and wells, supervising major maintenance shutdowns, etc. Training is available for this, but we expect a reasonable level and can-do mentality when you start.

Typical responsibilities of the (Senior) Operations Technician:

 • At all times act in accordance with safety protocols, according to our work instructions and with a healthy view on high quality work
 • Safe operation of plant processes and equipment to achieve safety, environmental, production, and cost goals
 • Start-up and shutdown of wells and facilities
 • Monitor, control and record production rates and performance
 • Preparation and repair of site and equipment for maintenance, inspection and/or intervention tasks
 • Looks ahead to potential opportunities/risks/threats to ensure flawless operation
 • Supports planned and unplanned first-line maintenance activities by providing a safe workplace for all activities that need to be carried out at the plants
 • Works at a production site under the guidance and supervision of the Production Supervisor, but is/will also be able to work autonomously
 • Being able to carry out maintenance yourself is an advantage
 • We aim for high autonomy on the frontline with a strong link to office support staff. You will be involved in modifications and the practical feasibility of implementation
 • Close collaboration with service technicians

What do we ask of you?

Skills & Requirements

 • We are looking for an experienced operational professional or similar:
 • We are looking for people with a sense of responsibility and team spirit who think in a solution-oriented way
 • Years of experience and/or in possession of a Process Operator C or Allround Operational Technician level 4 or in possession of a comparable VAPRO C diploma theory and practice
 • Sufficient competency in the field of electricity and/or instrumentation, so that you can quickly be deployed as a work manager in our team
 • Previous experience in the field of Process operator (control room and/or field) is required. We are looking for an experienced colleague
 • Experience with operational risk evaluation and control before and during the execution of activities
 • Candidate must be fluent in Dutch (speaking and writing)
 • It is important that you have a well-developed sense of responsibility for personal safety and process safety, with attention to the company’s position in society
 • After a training period and training program, you will be responsible for the normal operational and relevant non-operational activities on a number of parts of a factory under various operational conditions (normal operation, start/stop)
 • You assess deviations in the operation of process and equipment and are responsible for monitoring and monitoring the conditions thereof. Identifies possible problems with regard to safety, the environment and quality at the earliest possible stage and then takes action accordingly. You interpret analysis results and, if necessary, adjust factory conditions based on this

If you don’t see yourself fully reflected in every job requirement listed in the job posting above, we still encourage you to reach out and apply. Research has shown that not everyone applies if they don’t feel 100% qualified. We are committed to creating a more equitable, inclusive, and diverse company, and we strongly encourage applicants of all genders, ages, ethnicities, cultures, abilities, sexual orientation, and life experiences to apply.

Description of the company

An innovative workplace

There has never been such an exciting time to work at Shell. Join us and you’ll add your talent and imagination to a company with the ambition to shape the future – whether it’s investing in oil, gas and renewable energy to meet demand, exploring new ways to store energy or developing technology that helps the world use energy more efficiently,  everyone at Shell is doing their bit.

An inclusive place to work 

To make progress, we need to attract and develop the brightest minds and ensure that every voice is heard. Here are just a few of the ways we nurture an inclusive environment – one where you can express your ideas, expand your skills, and reach your potential.

 • We create a space where people with disabilities can excel through a transparent hiring process, workplace adjustments, and ongoing support in their roles. Feel free to let us know what your circumstances are when you apply, and we’ll take it from there
 • We’re closing the gender gap – whether that’s by taking action on equal pay or empowering more women to reach senior positions in engineering and technology
 • We strive to be a pioneer of an inclusive and diverse workplace, promoting equality for employees regardless of sexual orientation or gender identity
 • We consider ourselves a flexible employer and want to support you in finding the right balance. We encourage you to discuss this with us in your application

A rewarding place to work 

Combine our creative, collaborative environment and global operations with an impressive range of benefits and joining Shell becomes an inspired career choice. We’re big proponents of career development. We encourage you to try out new roles and experience new settings. By pushing people to reach their potential, we often help them find skills they never knew they had, or make career moves they never thought possible.

Lees hier meer

Deel deze vacature: