Gedragswetenschapper – Matchpartner Werving en Selectie – Assen

 • Assen

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is een gespecialiseerddetacheringsbureau in de branches : Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal.
Wij vinden hetbelangrijk om een duurzame samenwerking aan te gaan. Hierbij isgezelligheid en een klik ook zeker belangrijk. Denk daarbij aan afen toe gezellig lunchen en koffie drinken met je vastecontactpersoon of sparren over jeloopbaan.

Reageerdirect!

Waarom reageren naar deze vacature viaMatchpartner? Wij zijn een betrouwbare en persoonlijke organisatieen gaan met respect en vertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jijwil en wat je kunt voorop. Transparant? Absoluut! We doen hard onsbest om jou snel (Binnen 2 werkdagen) reactie of feedback te geven.Bereikbaar? Zeker. Voor deze vacature kan je schakelen met AngelaTjapkes via 06 344 644 83 ofangela@matchpartner.nl

Functieomschrijving

Als Gedragswetenschapper ondersteun jij de collega’svan team Jeugd (casemanagers en indicatiestellers) bij het opbouwenvan het diagnostische beeld bij een binnen gekomen zorgmelding,waaronder het analyseren van de gezinssituatie met het oog op hetvoorkomen van kindermishandeling.

Verderondersteun jij de casemanager en indicatiestellers bij de toetsingen interpretatie van de zorgmelding, de juiste hantering van dediagnostische instrumenten en bij het formuleren van goedonderbouwde plannen of adviezen. Jij volgt en ondersteunt gevraagden ongevraagd het primaire proces en de eventueel daaruitvoortvloeiende beslissingen. Ook beoordeel en borg jeindicatiebesluiten en ben je daarmee inhoudelijk verantwoordelijkvoor de kwaliteit hiervan.

 

Verder hou jij je bezigmet:

 • Het verrichtenvan aanvullende diagnostiek: onderzoeken van bijvoorbeeldgedragskenmerken, competenties, aard en oorzaak van aan psychischprobleem, etc.
 • Het leiden van werk- encasuïstiekbesprekingen en hier op methodische wijze vorm aangeven
 • Het beleggen van individuelecasuïstiekbesprekingen in geval van crisis- ofspoedsituaties
 • Het begeleiden vanintervisiegroepen
 • Het stimuleren enondersteunen van indicatiestellers en casemanagers in hunadviesrol
 • Het bevorderen van deindicatiestellers en casemanagers in hun inhoudelijke deskundigheiden handelingsbekwaamheid
 • Outreachend werkenrichting de jeugdige en eventueel de ouders/verzorgers

Functie-eisen

 

 • Samenwerking:je maakt actief en waar nodig gebruik van de binnen de eigenorganisatie en bij de keten-partners aanwezige expertise
 • Communicatief vaardig: je hebt uitstekende beheersing vande Nederlandse taal in woord en geschrift en hebt voldoendecommunicatieve vaardigheden in het overdragen van kennis enkunde
 • Omgevingssensitiviteit: je beschikt oversensitiviteit voor anderen, de organisatie en externe contacten enweet zich daar representatief in op te stellen. Je schaart jeactief achter beleid en plannen die door de organisatie zijnvastgesteld

Wij vragen

 • Een academische opleiding orthopedagogiek ofpsychologie, bij voorkeur aangevuld met een opleiding orthopedagooggeneralist of GZ-psycholoog
 • Registratie in hetberoepsregister (NIP/NVO/BIG)
 • Bekendheid metde beroepscode voor de jeugdzorg het professioneel statuut enhandelt daarnaar
 • Kennis van en inzicht inmaatschappelijke ontwikkelingen, het landelijke jeugdbeleid en dejeugdzorgketen in Drenthe
 • Ervaring mettherapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden
 • Kennis van opvoeding en ontwikkeling van kinderen enjongeren
 • Kennis van problematischeopvoedingssituaties
 • Ervaring met debenaderingswijze Signs of Safety
 • Kennis vanvormen en aanpak van kindermishandeling
 • Kennisvan gedragsproblemen en seksueel misbruik
 • Ervaring met intercultureel en oplossingsgericht werkenen coachen
 • Kennis van relevante wet- enregelgeving

Arbeidsvoorwaarden

 • Afhankelijk van opleiding en ervaringmaximaal € 5.725,- bruto per maand (functieschaal 11) op basis vaneen fulltime dienstverband (36 uur)
 • Goedesecundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een thuiswerkregeling eneindejaarsuitkering
 • Een tijdelijkearbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op eenarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het aantal uren wat in jecontract komt te staan bepalen we graag in overleg met jou. Welvragen we minimaal 20 uur en maximaal 36 uur.  

Lees hier meer

Deel deze vacature: